Najnowsze

Gołogóra - wieś w gminie Polanów

Opis projektu

Zapraszamy do współpracy przy najnowszym projekcie jakim jest Interaktywny przewodnik po Sołectwie Gołogóra tworzony na podstawie wspomnień mieszkańców z którego będzie można się dowiedzieć jak zmieniały się charakterystyczne miejsca na przestrzeni lat.

Jak wyglądała stara szkoła, jakie funkcje pełniła obecna świetlica, kościół , czy też miejsce które obecnie służy letnim sąsiedzkim spotkaniom. Każdy, kto zeskanuje poprzez urządzenie mobilne QR- kod, umieszczony na danym obiekcie będzie mógł zobaczyć jak wyglądało to miejsce kilka lub nawet kilkadziesiąt lat temu, oraz wysłuchać nagranych informacji.


Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, poznawanie i wspominanie historii, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, jak również obudzenie w mieszkańcach regionu w tym seniorów i młodzieży poczucia własnej tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny.

Nasza Miejscowość tak jak wszystkie tereny z tzw. ziem odzyskanych polską historię zaczyna w 1945 r. To tu dla polskich rodzin zaczynała się powojenna przyszłość. Kiedy kilkanaście lat temu zobaczyłem po raz pierwszy charakterystyczne poniemieckie zabudowania zastanawiałem się jak wyglądało ich zasiedlenie i pierwsze sąsiedzkie stosunki ludzi, którzy przyjechali tu z rożnych regionów z różnych kultur.

Jak budowali swoje środowiska lokalne, z jakimi problemami się zmagali, w jaki sposób przystosowywali otoczenie do swoich potrzeb. W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wielokulturowej przeszłości swojego sołectwa, wyszukując głównie te elementy, które mogą posłużyć do promowania regionu i wyróżniać je z spośród innych sołectw naszej gminy. Założeniem projektu jest także znalezienie odpowiedzi na pytanie o definicję źródła historycznego, którym mogą być nie tylko dokumenty archiwalne, ale również wypowiedzi świadków historii, budynki (także ich stan obecny), cmentarze i znajdujące się na nich groby, daty na nagrobkach, napisy etc

Projekt podzielony będzie na etapy, w trakcie których zrealizowane zostaną następujące działania:

 • Poinformowanie mieszkańców o realizowanym projekcie oraz zaproszenie ich do współpracy

 • Wydzielenie miejsc najbardziej charakterystycznych dla Sołectwa Gołogóra

 • Przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami na których seniorzy będą mogli wspominać a młodzież zyska dostęp do żywej historii z ludzką twarzą.

(Mieszkańcy poproszeni zostaną o przyniesienie do zeskanowania starych zdjęć, archiwalnych dokumentów, poprosimy ich również o wspomnienia które nagramy, utrwalimy na piśmie i zamieścimy je w interaktywnych opisach charakterystycznych miejsc.)
W projekt zostaną zaangażowani najmłodsi mieszkańcy sołectwa Gołogóra.

Przedstawiciele najmłodszego pokolenia, będą osobiście zaproszeni do udziału w projekcie. W większości są to dzieci i młodzież skupiająca się wokół wiejskiej świetlicy w Gołogórze Będą uczestniczyć w spotkaniach wspomnień, podczas których będą aktywnie uczestniczyć i zadawać pytania seniorom opowiadającym swoje historie z  tamtych lat. Będzie to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ różnica kilku pokoleń z całą pewnością zaowocuje bardzo intrygującymi obrazami Gołogóry z przeszłości,malującymi się w umysłach dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone wywiady będą zapisywane na nośnikach video oraz opublikowane na stronie. Przeprowadzimy również konkurs plastyczny dla najmłodszych pt „Kiedy Dziadkowie byli dziećmi” Prace konkursowe stworzone przez dzieci na podstawie wspomnień seniorów zostaną wyeksponowane w gołogórskiej świetlicy i na stałe wpisane w projekt.

 •  Zredagowanie informacji o poszczególnych punktach , zamieszczenie ich na serwerze serwisu internetowego https://www.gologora.pl/

 • Przygotowanie QR kodów odsyłających do konkretnych wiadomości

 • Postawienie w centralnym miejscu Wsi tuż obok Kącika nadziei Młodych tablicy informacyjnej z planem na którym obok charakterystycznych punktów znajdą się QR kody kierujące do multimedialnego przekazu
 • Postawienie przy każdym obiekcie małej tablicy na stelażu z QR kodem z informacją o danym miejscu. 

 • ewaluacja

Projekt z założenia odpowiada na konkretne lokalne potrzeby. Są to

 • Potrzeba współpracy. Mieszkańcy w okresie pandemii trochę się odizolowali od siebie. Projekt
  pozwoli im znów poczuć siłę wspólnoty, więzi międzypokoleniowych a dzieciom i młodzieży da poczucie tożsamości i powrót do „korzeni”

 • Powrót do działań. Chcę by ludzie znów spotykali się na otwartych przestrzeniach i wspominając przeszłość budowali przyszłość przekazując młodym tradycję i doświadczenie w zamian za energię , optymizm i wiarę w siebie.

 • Powrót do dobrych stosunków sąsiedzkich.

Zakładane efekty

 •  poprawa stosunków międzyludzkich
 • integracja środowisk lokalnych
 • współpraca międzypokoleniowa
 • nauka nowych umiejętności redagowanie treści i obróbka graficzna
 • rozwój kompetencji cyfrowych podczas korzystania z OR-kodów

w projekcie weźmie aktywny udział 18 seniorów których wspomnienia zostaną uwiecznione w interaktywnym przewodniku po Sołectwie Gołogóra 4 seniorów spośród nich to wolontariusze zaangażowani w przeprowadzanie wywiadów, redagowanie pozyskanych informacji oraz dokumentacji fotograficznej Prace projektowe wspierać będzie 2 wolontariuszy młodszych W sumie przy realizacji będzie brało udział 6 wolontariuszy Każdy z nich przepracuje średnio po 40 godzin Wolontariusze będą odpowiedzialni za:

 • przeprowadzanie wywiadów
 • redagowanie tekstów
 • skanowanie zdjęć i dokumentów
 • organizację spotkań międzypokoleniowych i wspomnieniowych
 • dokumentowanie audio-video
 • przygotowywanie poczęstunków

W spotkaniach i rozmowach wspomnieniowych weźmie udział grupa 30 pełnoletnich mieszkańców oraz 10 młodych ludzi dla których historia z ludzką twarzą będzie łatwiejsza do zrozumienia Informacja o projekcie będzie przedstawiona na plakatach oraz ulotkach które dostarczymy bezpośrednio mieszkańcom

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Sołectwa Gołogóra , jak również pośrednio do turystów i gości odwiedzających te niezwykle urokliwe zakątki. Bezpośrednimi odbiorcami będą uczestnicy spotkań - 18 seniorów z którymi przeprowadzimy wywiady oraz grupa 30 pełnoletnich mieszkańców i 10 młodych ludzi Pośrednio turyści i odwiedzający serwis internetowy zawierający interaktywny przewodnik po Sołectwie Gołogóra Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego który zadeklarował przekazanie informacji o projekcie na swoim
portalu oraz w Polanowskich Wiadomościach Samorządowych Interaktywny przewodnik po Sołectwie

Gołogóra ma szansę dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy Polanów czyli ok 8600 osób

Projekty menu

Często odwiedzane

OBYWATEL

Linki i przydatne informacje